Fagprat: Tilsynsavdelingen i Statens Vegvesen

Spørsmål og svar

Har tilsynet mandat til å være utvidet rådgiver. Og i tilfelle, i hvilken grad?
Tilsynet har ikke noe mandat til å være utvidet rådgiver. Vår rolle er å godkjenne og føre tilsyn med trafikkskoler, faglig ledere og trafikklærere. Vi veileder på forskrift og vurderer innhold, omfang og metode i opplæringen.
Hva er definisjonen av "avsluttet" hvis eleven blir borte før all oblig ikke blir utført hos trafikkskolen avsluttet opplæringen. § 5-3.Krav til trafikkskoler. Hvordan skal trafikklærer/skole fastslå om elev er borte i noen måneder/år og ikke er avsluttet, eller har virkelig avsluttet?
Det er vanskelig for oss å vite når en elev slutter. Det må nesten dere ha gjennom dialog med den enkelte elev.
En velkjent problemstilling i bransjen er skoler som jukser med tid og innhold i undervisningen. Frustrasjonen er ofte stor da det virker som at prosessen med å få stengt og fjernet disse virker veldig langtekkelig.
Det stemmer at prosessen med å kalle tilbake en godkjenning er lang og omfattende. Å kalle tilbake en godkjenning er det strengeste vi på tilsyn kan gjøre og når vi fatter slik vedtak er det store krav til bevisførsel og forutgående saksbehandling. Det er viktig å presisere at dere som tilsynsobjekt har klagerett på alle vedtak vi fatter. Det igjen kan føre til enda lenger saksbehandlingstid. For oss er det viktig at vi har kvalitet i det vi gjør for å sikre oss en så god saksbehandling som mulig til det beste for begge parter.
Hva tenker tilsynet om å sende elevfortegnelsene på mail?
Det er avsender av e-post som er ansvarlig for hva de sender. Elevfortegnelsen kan sendes til oss som kryptert e-post, eller pr post.
Hvilke opplevelser har dere med kontroll av lære utdannet fra Sverige og Danmark og oppfølging faglig leder, og graden av seriøsiteten ved oppfølging kontroller, for å konkurrere på lik linje? mvh Svein Grønsleth.
Fra og med 2020 fikk Tilsynsavdelingen oppgaven med å være kontaktperson i prøveperiode for trafikklærere med utdannelse fra andre EØS land. Vi jobber nå aktivt med denne oppgaven og har pekt ut egne medarbeidere på hver seksjon som har dette som en av sine mange oppgaver. Vi opplever at det er variasjon på oppfølging fra faglig leder. I prøveperioden er faglig leders rolle som veileder særdeles viktig for at kandidaten som er i prøveperiode skal få et så godt utbytte som mulig. Det at Tilsynet nå har rollen som kontaktperson mener vi er bra. Det bidrar til en tettere oppfølging av faglig leder og god kontroll med status på de ulike arbeidskravene.
Har en tilsyn også i forhold til sensorane i Statens vegvesen for å sikre eit sensorkorps med god kvalitet?
Dette svarte jeg på i podcasten. Vi har ingen tilsyn og kontroll med sensorene. Krav til sensorene er regulert i sensorforskriften, der de blant annet må på kurs og oppfriskning med jevne mellomrom.
Spørsmål om klasse S: Er det ok å kjøra snøscooter på kurs før grunnkurset er gjennomført? Dvs. kjøre frå parkeringsplass til kurslokale i øvingsområde. Ca. 2 km.
Vi går ut i fra at det er grunnkurs klasse S du viser til. Det er tillat med øvingskjøring klasse S så lenge eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs. I tilfellet du viser til der det er kjøring fra parkeringsplass til øvingsområdet må dette skje jfr. troff § 2-4 - en til en undervisning. Denne transportetappen er heller ikke å anse som en del av den obl. opplæringen.
Har det vært diskutert om det er rom for å starte trinn 4 før man har gjennomført trinn 3. Det er for tiden veldig lang ventetid på sikkerhetskurs på bane.
Ja, dette har vært diskutert hos og med Trafikantavdelingen (forskriftseier). Slik det ser ut nå blir det ikke åpnet for en slik løsning du skisserer.
Kan en skole ha flere faglige ledere, som deler oppgaven?
Nei, en trafikkskole skal primært bare ha en faglig leder. Unntaket er når en trafikkskole må ha faglig medansvarlig jfr. troff § 6-15, siste ledd.
Når dere sier "trafikkskolene kan kontakte oss", menes det da at faglige ledere kan kontakte oss, eller gjelder det også trafikklærere? For par år siden ble jeg som trafikklærer avvist når jeg tok kontakt med dere ang forståelsen av en lovtekst. Ble fortalt å ta det opp med faglig leder. Har også par kolleger som har opplevd det samme. Har dere noen begrensning om hva kan ta kontakt om hva osv.?
Et fint utgangspunkt er å først ta slike spørsmål opp med faglig leder evt. ATL.
Dersom dere ikke får svar via disse kanalene anbefaler vi at faglig leder tar kontakt med oss. Det er faglig leder som er vår kontaktperson jfr. troff. § 6-15, bokstav h.
Dere nevner neste samling/podcast. Når er det planlagt?
18.02 kl 17 Fagprat: En trygg start på MC-sesongen
det blir beskrevet systemtilsyn og innholdstilsyn. Men er det slik at dere gjennomfører regelmessig tilsyn med skolene i områder / distrikter, eller er det målrettede tilsyn med enkeltskoler? i så tilfelle det sistnevnte, hva er grunnlaget for å gjennomføre tilsynet?
Vi fører tilsyn både mot enkeltskoler og i områder med flere trafikkskoler. Det hender også at vi gjennomfører såkalte områdetilsyn i den hensikt å nå flest mulig skoler over et kort tidsrom og for å samkjøre oss som seksjon og avdeling. Vi ønsker primært å målstyre mot trafikkskoler der det er risiko for å avdekke avvik. Dette kan være en av grunnene til at vi gjennomfører tilsyn mot enkeltskoler.
Tilsynet - per dags dato oppleves det fortsatt at et mindretall elever drar fra storbyene til distriktene for å kjøre såkalte "pakkekurs" eller "intensivkurs". Når disse kommer tilbake til byen har de gjerne strøket en førerprøve, eller eventuelt ikke kjørt noen førerprøve men har innrapportert all opplæring. Jeg tror jeg snakker for flere når jeg sier at disse elevene ofte har svært lavt ferdighetsnivå både teknisk og trafikalt, og det er vanskelig å forstå at de skal ha fått meningsfullt utbytte av den avsluttende opplæringen. Har tilsynet en langsiktig strategi i forhold til denne praksisen?
Intensivkurs er ikke intensjonen i dagens opplæringsmodell og forskrift. Snarere tvert imot. Statens vegvesen jobber aktivt for at eleven skal begynne med mengdetrening og obl. opplæring så tidlig som mulig, i den hensikt å være best mulig rustet til de skal ut å kjøre alene etter gjennomført opplæring og førerprøve. Vi er interessert i tips fra dere i bransjen dersom dere kjenner til at slik opplæring blir gjennomført. Vår langsiktige strategi er å være lojal til gjeldende regelverk og retningslinjer samt intensjonene i disse.